Miasto wypowiedziało trzy umowy wykonawcy chodników i dróg rowerowych

Gmina Sosnowiec odstąpiła od wszystkich trzech umów zawartych z Zakładem Robót Drogowych Jan Orfin z winy wykonawcy.


Zakład był odpowiedzialny za wykonanie chodników oraz dróg rowerowych wzdłuż ulic: Narutowicza, Wawel, 3 Maja (od ulicy Parkowej do ul. Kombajnistów po stronie Parku Sieleckiego) oraz wzdłuż ulicy Piłsudskiego (od S86 do wiaduktu kolejowego) i ul. Kresowej.
Pomimo kilkukrotnego wzywania wykonawcy do realizacji robót zgodnie z zawartym kontraktem - nie wywiązał się z tego obowiązku.
Biorąc pod uwagę postanowienia zarówno umowy na roboty, jak i umowy o dofinansowanie prac zawartej z Urzędem Marszałkowskim, Gmina nie może sobie pozwolić na dalszy brak reakcji ze strony wykonawcy. Dlatego w ciągu najbliższych dni zostanie ogłoszony nowy przetarg na dokończenie prac w formule zaprojektuj i wybuduj.
Wartość umowna kontraktów z Zakładem Robót Drogowych Jan Orfin wynosi blisko 4,1 mln zł. Z kolei kwota dotychczas wypłacona wykonawcy wynosi ok. 2,3 mln zł. Pozostająca do zapłaty kwota została wstrzymana do czasu końcowego rozliczenia faktycznie wykonanych robót, stwierdzonych w wyniku przeprowadzonej przez zamawiającego inwentaryzacji, a która będzie pomniejszona o karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z winy wykonawcy.
Odwierty wykonane podczas inwentaryzacji wykazały miejscowe nieprawidłowości w grubościach poszczególnych warstw podbudowy i asfaltu. Niektóre z nich są na tyle niezgodne ze specyfikacją wykonania robót, że już dziś dochodzi do samoistnych uszkodzeń ciągów pieszo-rowerowych.
Podjęte działania są potwierdzeniem tego, że Miasto nie akceptuje wadliwie wykonywanych prac i za każdym razem będzie podejmowało działania zmierzające do naprawy szkody i poniesienia z tego tytułu odpowiedzialności przez wykonawcę.

Droga Row Park 01


Źródło i fot.: UM Sosnowiec