Uwaga Kurs!

W ECKiW w Roskoszy odbędzie się szkolenie w ramach Ginących Zawodów w terminie 17-29.09.2018 r. z zakresu zawodów ginących w specjalizacjach: Piekarz  oraz Stolarz – kurs z egzaminem sprawdzającym.

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby:
- bezrobotne, poszukujące pracy,
- uczące się w wieku 18 - 25 lat, chcące uzupełnić swoje kwalifikacje, w tym absolwenci OHP,
- uczestnicy OHP

Dopuszczenie uczestnika do udziału w kursie związane jest z posiadaniem przez niego kwalifikacji w następujących zawodach pokrewnych:
- kucharz i zawody pokrewne
- stolarz

Szkolenia trwają średnio 96 godzin dydaktycznych realizowanych w ciągu 12 dni (w tym 11 dni szkoleniowych i jeden wolny - niedziela). Zakłada się, iż uczestnicy szkolenia
pozostaną w ECKiW w Roskoszy przez cały okres trwania szkolenia łącznie z dniem wolnym. Każde szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym nabyte umiejętności,
zgodnie z obowiązującymi przepisami, przeprowadzonym przez Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Białej Podlaskiej. Szkolenia nie kończą się nadaniem tytułu czeladnika ani żadnym mu równoważnym.

Założenia organizacyjne:
- Miejscem realizacji całości kursu będzie ECKiW w Roskoszy.
- Uczestnicy będą mieli zapewniony transport (dofinansowanie kosztów dojazdu) z miejsca zamieszkania do ECKiW i w drodze powrotnej po zakończeniu kursu - do 250,00 zł na osobę (na podstawie przedstawionych biletów).

ECKiW w Roskoszy zapewni uczestnikom wyżywienie i noclegi przez cały czas trwania kursu, łącznie z dniami wolnymi od nauki (niedzielami).

Uczestnicy zostaną objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w trakcie trwania szkolenia oraz dojazdu do i z ECKiW w Roskoszy.

Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe, zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w kursie wystawione przez KG OHP oraz w przypadku zdania egzaminu sprawdzającego - certyfikat poświadczający jego zdanie na druku MEN.
Kurs realizowany będzie w wymiarze 6 dni w tygodniu - od poniedziałku do soboty włącznie.

Zapraszamy do zapisów!