Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zapraszamy do składania ofert

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: „Świadczenie usług bezpośredniej ochrony fizycznej mienia kolejki wąskotorowej na terenach po KWK Kazimierz-Juliusz w Sosnowcu".

 

Ogłoszenie o przetargu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f894b4dc-8b08-4ed7-82b1-ae1d625a142a

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 2017-12-12 r.
Numer ogłoszenia 631290-N-2017